Wasinee Wongnawa

Wasinee Wongnawa
นักการตลาดอาวุโสที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดพันธมิตร มีประสบการณ์ 3 ปี ในการจัดการความสัมพันธ์หุ้นส่วนโดยเฉพาะใน B2B Marketing มีความรู้ดีในการจัดทำแคมเปญทั้งออนไลน์และออฟไลน์
Find me on:

Recent Posts

#cloud, #data protection, #modern workplace, #Microsoft
WorkZone โดย Neos IT - โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกับการทดลองใช้งาน Azure Virtual Desktop
Read More