Neos IT Services becomes Microsoft Specialist for Infra and Database Migrations

By Neos IT Services Co. Ltd.

cloud, Microsoft

Linkedin-banner_Adv_Spec

NEOS IT คือหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ Microsoft ที่มีความชำนาญในการย้าย และระบบทั้ง Window-based Server และ Workloads ที่รันอยู่ในระบบ Open-Source ขึ้นไปยัง Microsoft Azure

Neos IT ได้รับใบรับรองด้าน Microsoft Azure Advanced Specialization for Infra and Database Migration ตามมาตรฐานใหม่ของ Microsoft ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จที่มาจากความรู้และประสบการณ์ของเราในการวางแผน และการย้ายระบบ Infrastructure รวมถึงข้อมูลของลูกค้าไปยัง Microsoft Azure นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญของเรายังครอบคลุมถึงบริการย้ายข้อมูลจาก SQL Server ทั้งระบบ Window Server, Linux และฐานข้อมูลจากระบบ Open-Source ต่างๆ อีกด้วย

Microsoft จะมอบเอกสารรับรอง Microsoft Azure Advanced Specialization ให้กับพาร์ทเนอร์ที่มีทีมงานที่ผ่านการรับรองทักษะจาก Microsoft Certificate มีโครงการย้ายข้อมูลที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว และ ผ่านการตรวจสอบวิธีการและขั้นตอนการย้ายข้อมูลจากทีมตรวจสอบแล้วเท่านั้น

นอกเหนือจากการเป็น Microsoft Solutions Partner ในด้าน Infrastructure ทาง NEOS IT Services ยังเป็น Microsoft Solutions Partner ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data & AI, Modern Work และ Cybersecurity อีกด้วย ทักษะที่ได้รับการรับรองเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราเมื่อเลือกใช้บริการจากพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft แล้ว

ด้วยความสำเร็จที่เราสร้างขึ้นมาพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ เจริญเติบโตขึ้นในโลกดิจิทัลโดยการเปลี่ยนไปใช้ Microsoft Azure ได้อย่างราบรื่น เรามุ่งมั่น และสัญญาว่าเราจะส่งมอบโซลูชันที่เป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านอย่างดีที่สุด สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hello@neosit.com.